Bodem

De Agrarische sector is een industrie waar door schaalvergroting gebruik van (stikstof) kunstmest en bestrijdingsmiddelen de opbrengsten continu zijn verhoogd. Deze Agro-Chemische industrie heeft tot gevolg, aantasting van de biodiversiteit, verzuring en demineralisering van de bodem. Gevolg: Een stikstofprobleem en verzuurde uitgeputte bodems, meer broeikasgassen (CO2 – Methaangas – lachgas) zorgen voor opwarming van de aarde. Het is onze ZORGPLICHT de DEMINERALISERING weer ongedaan te maken. Naast een mineralenbalans moet de bodem ook biologisch actief zijn. Observeer en ‘luister’ naar de bodem en gewassen en doe zo nodig bodemonderzoek. Het wordt tijd de minerale bodemvruchtbaarheid in verarmde bodems weer te herstellen door natuurlijke minerale-elementen. HERMINERALISATIE De gewassen vragen meer dan NPK meststoffen.